[طراحی و معماری داخلی]

پروژه تجاری

مشتری

طراحی داخلی

زمان پروژه

مهر 1400

خدمات

طراحی و اجرا

دسته‌بندی پروژه

مسکونی

پروژه تجاری کلینیک دندانپزشکی

پروژه تجاری کلینیک دندانپزشکی خیابان مطهری

 

کارفرما جناب آقای خوش زبان

×